Majas atau gaya bahasa dalam puisi ialah gaya penulisan kalimat dengan pilihan kata yang tidak masuk logika tetapi mempunyai makna. Penggunaan majas dan gaya bahasa