Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Diposting pada

Sumber Pengaturam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pertimbangan

UU No 24 Tahun 2019 yang dimaksud di atas,  dikeluarkan dan diundangkan dengan menimbang hal-hal sbb :
 • bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu,identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 • bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah usaha bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan impian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 • bahwa pengaturan wacana bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan  Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang;
 • bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, abjad b, dan abjad c, perlu membentuk Undang-Undang wacana Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;

Hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945

UU No 24 tahun 2019 yang dimaksud di atas, dikeluarkan dan diundangankan dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khusuanya pasal-pasal : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Ketentuan Umum

UU No 24 tahun 2019 yang dimaksud di atas memuat banyak sekali ketentuan umum, diantaranya sbb :

 • Yang dimaksud Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara ialah Sang Merah Putih.
 • Yang dimaksud Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia ialah bahasa resmi nasional yang dipakai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 • Yang dimaksud Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 • Yang dimaksud Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.
 • Yang dimaksud Panji ialah bendera yang dibentuk untuk mengatakan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.
 • Yang dimaksud Bahasa tempat ialah bahasa yang dipakai secara bebuyutan oleh warga negara Indonesia di daerah- tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 • Yang dimaksud Bahasa absurd ialah bahasa selain Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Azas

Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan menurut asas:

 • persatuan;
 • kedaulatan;
 • kehormatan;
 • kebangsaan;
 • kebhinnekatunggalikaan;
 • ketertiban;
 • kepastian hukum;
 • keseimbangan;
 • keserasian; dan
 • keselarasan.

Sumber :

 • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG BENDERA,  BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Lihat entry/topik terkait :